The Iron Giant Crushes Disney / Pagdurog ng Iron Giant sa Disney

The Iron Giant film by Brad Bird based on the book by Ted Hughes

The Iron Giant Crushes Disney

Our children have questions
that cannot be answered
by a Disney song
and dance sequence.

What is a bomb?

At five, both of them
will not be silenced
by lies, we know that.
So we struggle to tell them.

What does it do?

And a disturbing silence
settles in their eyes
for a while.

They watch the missile in the distance
the threat of an end
to every thing and every one living
in that small town.

Why do people use it?

They understand the Iron Giant chooses
not to be a gun,
but to be
a shield from destruction.

Why?

One day they will have another question,
I hope,
about the absence
of Iron Giants in this world.

But why?

-o-

Pagdurog ng Iron Giant sa Disney

May mga tanong ang aming mga anak
na hindi masasagot
ng mabulaklak na awit
at sayaw mula sa Disney.

Ano ang bomba?

Lilimang taon, pareho silang
hindi mapapatahimik
ng kasinungalingan, alam namin iyan.
Kaya mapipilitan kaming ipaliwanag sa kanila.

Ano ang ginagawa nito?

At may nakababagabag na katahimikang
lulukob sa kanilang mga mata
sa ilang sandali.

Papanoorin nila ang missile sa kalayuan
ang pangamba ng wakas
sa bawat bagay at bawat nilalang na nananahanan
sa bayan na iyong kay liit.

Bakit?

Isang araw may isa na naman silang tanong,
umaasa ako,
tungkol sa kawalan
ng mga Iron Giant sa mundo.

Pero bakit?

 

 

About matangmanok

Jim Pascual Agustin writes and translates poetry. Sometimes he tries his hand at essays and stories. In 2011 the University of Santo Tomas Publishing House in Manila released BAHA-BAHAGDANG KARUPUKAN (poems in Filipino) and ALIEN TO ANY SKIN (poems in English). The same publisher released his most recent poetry collections SOUND BEFORE WATER and KALMOT NG PUSA SA TAGILIRAN. In 2015 a new poetry collection in English, A THOUSAND EYES was released. His first collection of short stories in Filipino, SANGA SA BASANG LUPA, was released in 2016. UK publisher The Onslaught Press launches his latest poetry collection, WINGS OF SMOKE, worldwide in February 2017. View all posts by matangmanok

3 responses to “The Iron Giant Crushes Disney / Pagdurog ng Iron Giant sa Disney

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: